บิ๊กซีสาขาปทุมได้เป็น Hyper Market (ค้าปลีก) สาขาแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองจาก TGO ให้เป็นสโตร์ไร้คาร์บอน

08 October 2021

BJC - Better Living 

กลุ่มบีเจซีมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนอันเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังสร้างผลกระทบต่อโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ  จึงส่งบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 8” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยโครงการได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่งผลให้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปทุมธานี ได้เป็น Hyper Market (ค้าปลีก) สาขาแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก TGO ให้เป็นสโตร์คาร์บอนนิวทรัล หรือ สโตร์ไร้คาร์บอน เป็นการนำร่องไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสโตร์อื่น ๆ กว่าหนึ่งพันสาขาทั่วประเทศ แสดงถึงความตั้งใจของกลุ่มบีเจซีที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลสังคม ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

 

 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กลุ่มบีเจซียังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย นำโดย TGO โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ผลักดันให้เกิดการดำเนินการและการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ โดยกลุ่มบีเจซีมุ่งหวังว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยกลายเป็นสังคมไร้คาร์บอนได้ในอนาคต

 

 

 

การดำเนินการข้างต้น เป็นก้าวสำคัญของกลุ่มบีเจซีที่จะช่วยให้บริษัทไปถึงเป้าหมายในการจัดการปัญหาโลกร้อนตามที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ กลุ่มบีเจซีได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโลกร้อนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และได้มีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการโซลารูฟ (Solar roof) ซึ่งมีการติดตั้งทั้งที่โรงงานหลายแห่ง เช่น โรงงานกลุ่มบรรจุภัณฑ์ และที่สโตร์ของกลุ่มค้าปลีกเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด การเปลี่ยนชนิดของสารทำความเย็นเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง การร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาฯ ในการดำเนินโครงการหลังคาเขียวที่ช่วยให้เกิดการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ ลดการปล่อยคาร์บอนจากกระบวนการในการกำจัดขยะ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุก ๆ คนต้องให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อนอย่างจริงจัง ดังนั้น กลุ่มบีเจซีจะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยในการแก้ไขปัญหาโลกร้อนต่อไป เพื่อให้ธุรกิจและสังคมสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน